PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Lučka uprava Senj uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“,broj 25/13, 85/15,69/22). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Lučkoj upravi Senj:

 • putem telefona na broj +385 53686155
 • putem elektroničke pošte: marta.tomljanovic@lucka-uprava-senj.hr
 • poštom ili donijeti osobno na adresu  lučke uprave Senj,Obala dr.Franje Tuđmana 1B Senj od 08.00 do 13.00 sati.

Odluka o određivanju službenika za informiranje

Odluka o obrascu i nacinu dostave podataka za izvjesce o provedbi ZPPI za 2023

Pravo na pristup informacijama uređuju

 Opći propisi

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/1385/1569/22)
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03118/0641/08130/11106/12)
 • Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/0786/12)
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/9679/07)
 • Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/0484/1181/13)
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/9764/0065/09144/12)
 • Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13)
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 83/14)
 • Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/1415/14)
 • Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10)

Propisi EU

 • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 345, 17. 11. 2003.),
 • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31. 5. 2001.),
 • Direktiva 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 175, 27. 6. 2013.).

OBRASCI

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ispravak ili dopunu informacije obrazac

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija obrazac


IZVJEŠĆA:


Godisnje Izvjesce Za 2023g

Godisnje Izvjesce

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

© 2022 Lučka Uprava Senj. All Rights Reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?